چهارشنبه 1 آبان 1392
آدرس واحد: خراسان جنوبی- بشرویه- ابتدای جاده بشرویه طبس-دانشگاه پیام نور واحد بشرویه
شماره های تماس: 32789455-32789414-32789402-32789403-32789407پیش شماره :056(تماس از داخل استان نیازی به کد ندارد)
دورنگار: 32789428کدپستی:9781894595  
پست الکترونیک:pnu_boshrooyeh @yahoo.com 

روی

https://sapp.ir/bshpnu1 کلیک کنید تا عضو کانال اطلاع رسانی دانشگاه شوید

 
امتیاز دهی